Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro e-obchod a inzertní portál Obchod.vyrobahudebnichnastroju.cz

Provozovatel internetového e-obchodu

Rostislav Žďárskýe
Nad Doly 2135
73541 Petřvald

Česká republika

IČO: 75572711

Kontaktní údaje:

email: obchod@vyrobahudebnichnastroju.cz tel: +420 775 337 026

Bankovní spojení: 208653836/0600 Moneta bank

Kontaktní osoba: Jana Václavová

tel: +420 778 012 006

1. Obchod/vyrobahudebnichnastroju.cz je web určený pro prezentaci a prodej ručně výráběných hudebních nástrojů a zboží s tímto zaměřením souvisejícím. Tyto webové stránky jsou prodejní částí nebo také E-obchodem webu vyrobahudebníchnastroju.cz a muže být také poskytován jako inzertní plocha třetím osobám. Portál je provozovaný fyzickou osobou – Rostislav Žďárský, Nad Doly 2135, Petřvald , 73541, IČO 75572711 dále jen Provozovatel.

2. Web umožňuje provozovateli vystavovat a prodávat své výrobky. Za smluvených podmínek je možno zveřejňovat zboží jiných výrobců ručně vyráběných hudebnin, dále jen Uživatelů. Provozovatel nenese zodpovědnost za uživatele, zda provádí svou činnost registrovaně, či nikoli. Zboží lze inzerovat jen zcela konkrétně, tj. po jednom kuse, jedné barvy, tvaru, typu a velikosti.
Vystavené zboží se musí vždy shodovat s prodávaným kusem stejně tak i fotografie musí být totožné. Například prodejce konkrétního druhu hudebního nástroje nesmí inzerovat svou činnost, ale pouze konkrétní nabízený druh a kus svého výrobku. Obchod.vyrobahudebnichnastroju.cz není primárně katalogem zboží ani výrobců , ale místem pro zviditelnění za účelem prodeje konkrétního výrobku jak provozovatele tak uživatele.

3. Veškeré služby uživateli na obchod/vyrobahudebnichnastroju.cz jsou uživatelům poskytovány za smluvených podmínek jednorázovou provizi.Výše poplatku je stanovena vždy ve výši 10% z konečné prodejní ceny,pokud se Provozovatel s Uživatelm nedohodnou jinak.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce vyrobahudebnichnastroju.cz nebo dobrými mravy.

5. Provozovatel má právo smazat inzerát, pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám obchod.vyrobahudebnichnastroju.cz.

6. Vložený inzerát bude zveřejněn po dobu , kterou sám uživatel určí. Po této lhůtě bude automaticky vymazán společně se všemi údaji, které Uživatel při zadávání uvedl. Při vymazání bude uživateli zaslán potvrzující e-mail o odstranění inzerátu. Počet vložených inzerátů je vždy konzultován s provozovatelem.

7. Uživatel bere navědomí , že pokud bude chtít inzerát odstranit, aniž by byl výrobek prodán je povinen informovat provozovatele.

8. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

9. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

10. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů využívajících server obchod.vyrobahudebnichnastroju.cz ani za způsob jakým služby obchod.vyrobahudebnichnastroju.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru Uživateli či třetími osobami.

11. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by Uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb obchod.vyrobahudebnichnastroju.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb obchod.vyrobahudebnichnastroju.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

12. Inzerent odpovídá za to, že obsahem inzerátu a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany inzerenta neodpovídá.

13. Za obsah Inzerátu odpovídá inzerent (uživatel). Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Inzerátu. Inzerent je povinen při zadávání inzerátu dodržovat tyto podmínky a příslušné právní předpisy.

14. V případě, že Inzerent připojí k Inzerátu fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení inzerátu na server Provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění Inzerátu na serveru , ke způsobům užití v souladu s určením serveru a v souladu s těmito podmínkami.

15. Inzerent nesmí k inzerátu připojovat fotografie z inzerátů jiných prodejců originálně pořízených na prodávaném zboží.

16. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb obchod/vyrobahudebnichnastroju.cz věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak, aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby obchod.vyrobahudebnichnastroju.cz mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

17. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.

18. Na našich webových stránkách se nezobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetích stran. Proto tyto společnosti nemají Provozovatelem povoleno používat osobní údaje Uživatelů. Za případné zviditelnění zboží Uživatelem formou reklamy apod. nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost.

19. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

Podmínky prodávajícího výrobce (inzerujícího) dále jen uživatel.

Potvrzením smluvních podmínek ,uživatel souhlasí s níže uvedenými informacemi a tím také prohlašuje že byl snimi řádně obeznámen.

Web umožňuje provozovateli vystavovat a prodávat své výrobky. Za smluvených podmínek je možno zveřejňovat zboží jiných výrobců ručně vyráběných hudebnin, dále jen Uživatelů. Provozovatel nenese zodpovědnost za uživatele zda provádí svou činnost registrovaně, či nikoli. Zboží lze inzerovat jen zcela konkrétně, tj. po jednom kuse, jedné barvy, tvaru, typu a velikosti.
Vystavené zboží se musí vždy shodovat s prodávaným kusem stejně tak i fotografie musí být totožné. Například prodejce konkrétního druhu hudebního nástroje nesmí inzerovat svou činnost, ale pouze konkrétní nabízený druh a kus svého výrobku. Obchod/vyrobahudebnichnastroju.cz není primárně katalogem zboží ani výrobců ,ale místem pro zviditelnění za účelem prodeje konkrétního výrobku jak provozovatele tak uživatele.

Obchod.vyrobahudebnichnastroju.cz je zázemí pro více výrobců a proto u objednávek s větším počtem zboží než jedna a s volbou různých výrobců je samozřejmostí ,že narústá cena za poštovné.
Každý výrobce realizuje svou zásilku individualně .

Inzerent je výhradním zprávcem svého prodávaného zboží a jako takový přejímá plnou zodpovědnost za správné zobrazování svého inzerátu.

E-Obchod obchod.vyrobahudebnichnastrojů.cz je pro uživatele inzertní plochou a jako taková nepřebírá zodpovědnost za správnost doručení daněho zboží.

Uživatel je povinen kontaktovat kupujícího nejpozději nadledující pracovní den ( není li to možné ,je vhodné vždy dopředu upozornit provozovatele) a dle platných pokynů uskutečnit odeslání prodaněho zboží.

Pro zasílání zboží nabízíme tři možnosti zasilkovna.cz , česká pošta , a jiný dopravce.
Pŕi volbě jiněho dopravce je nutné vždy komunikovat s provozovatelem a dle daných podmínek nastavit v administraci dané možnosti.

Jednou z dalších možností předání je také osbní odběr v místě uživatelova bydliště .

Veškeré služby uživateli na obchod/vyrobahudebnichnastroju.cz jsou uživatelům poskytovány za smluvených podmínek jednorázovou provizi.Výše poplatku je stanovena vždy na 15% , zkonečné prodejní částky , pakliže není dohoda mezi provozovatelem a uživatelem jiná.

Uživatel dále bere na vědomí , že vystavované zboží je v okaméžiku prodeje vždy obratem smazáno z nabídky na portálu
( tímto zaručuje provozovatel originalitu každého prodaného kusu).

Inzerent odpovídá za to, že obsahem inzerátu a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany inzerenta neodpovídá.

Za obsah Inzerátu odpovídá inzerent (uživatel). Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Inzerátu. Inzerent je povinen při zadávání inzerátu dodržovat tyto podmínky a příslušné právní předpisy.

V případě, že Inzerent připojí k Inzerátu fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení inzerátu na server provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění Inzerátu na serveru , ke způsobům užití v souladu s určením serveru a v souladu s těmito podmínkami.

Inzerent nesmí k inzerátu připojovat fotografie z inzerátů jiných prodejců originálně pořízených na prodávaném zboží.

Uživatel bere navědomí , že pokud bude chtít inzerát odstranit aniž by byl předmět prodán je povinen informovat provozovatele.

Inzerent přijímá veškerou zodpovědnost za případné vzniklé škody týkající se svého prodávaného zboží ( výrobku),
vzniklé od doby doručení. Pŕipadné reklamace a komunikaci s kupujícím je povinen vyřešit v požadovaném termínu
dle platného reklamacniho řadu.

Je samozřejmostí , že při jakémkoli jednání nebude dotčena strana jak provozovatele , tak ani strana kupujícího.

Platební podmínky a vyplacení provize

1. U nabízeného zboží jsou kupujícím nabízeny tři možnosti realizace platby objednávky. Pakliže to uživatel či provozovatel nevyžaduje pouze některou z uvedených možností .

a) Platba na účet předem

-při platbě na účet předem je platba podstoubena na účet provozovateli 208653836/0600 a ten následně po odečtení provize dále realizuje převod na účet uživatele.

b) Platba dobírkou

-platba dobírkou je způsob kdy uživatel obdrží veškeré potřebné údaje pro zaslání objednaného zboží a uživatel obdrží platbu až po doručení a převzetí objednávky.
-provize za zprostředkování prodeje je uživatelem nejpozději do 14 dní po obdržení platby zaslána na účet provozovatele 208653836/0600.

c) Místní vyzvednutí nebo osobní předání
-předání objednávky je realizováno po předchozí domluvě mezi uživatelem a kupujícím.
-provize za zprostředkování prodeje je uživatelem převedenana č.ú. 208653836/0600 nejpozději do 14 dní po obdržení platby.

Druhy dopravy veřejnými přepravci:

Vzhledem kromu že e-obchod www.obchod.vyrobahudebnichnastroju.cz je místem kde své výrobky nabízí více výrobců. V případě že budete vybírat zboží u více výrobců , bude se násobit poštovné dle množství výrobců.

Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

A/Zboží doručováno Českou poštou – Balíkem na poštu

Doručení na uvedenou adresu.

Poštovné včetně baleného, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši dle platného ceníku české pošty.
https://www.ceskaposta.cz/sluzby/baliky/cr/balik-na-postu#9

Ke každé zasilce připočítáváme 20 Kč za balné a 20 Kč za příplatek za nestandartní formát balíku..

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Zásilka je obvykle doručena do dvou pracovních dní od odeslání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

V případě úhrady objednávky dobírkou, je možné dobírku zaplatit pouze hotově.

B/ Zásilkovna

Za doručení na Vámi vybranou pobočku Zásilkovny, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno 65,- Kč.

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání.

V případě úhrady objednávky dobírkou, je možné dobírku zaplatit hotově i kartou.

Seznam poboček Zásilkovna k dispozici zde: https://www.zasilkovna.cz/pobocky

C/ Jiný dopravce PPL DHL GLS apod..

D/Osobní odběr

Možnost osobního odběru v místě prodávajícího výrobce. Vždy nutná předchzí domluva..

Podmínky pro kupující

1) O registraci prodavajících

„Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu zboží, nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním obchodních sdělení a nabídkových e-mailů z internetového obchodu souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti a č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.“

Při registraci nebo při objednání zboží je kupující povinen uvádět správně, úplně a pravdivě všechny požadované údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem.

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a předá při převzetí zboží.

Storno objednávky

Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy veřejnými přepravci:

Vzhledem kromu že e-obchod www.obchod.vyrobahudebnichnastroju.cz je místem kde své výrobky nabízí více výrobců. V případě že budete vybírat zboží u více výrobců , bude se násobit poštovné dle množství výrobců.

Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

A/Zboží doručováno Českou poštou – Balíkem na poštu

Doručení na uvedenou adresu.

Poštovné včetně baleného, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši dle platného ceníku české pošty.

https://www.ceskaposta.cz/sluzby/baliky/cr/balik-na-postu#9

Ke každé zasilce připočítáváme 20 Kč za balné a 20 Kč za příplatek za nestandartní formát balíku..

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Zásilka je obvykle doručena do dvou pracovních dní od odeslání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

V případě úhrady objednávky dobírkou, je možné dobírku zaplatit pouze hotově.

B/ Zásilkovna

Za doručení na Vámi vybranou pobočku Zásilkovny, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno 65,- Kč.

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání.

V případě úhrady objednávky dobírkou, je možné dobírku zaplatit hotově i kartou.

Seznam poboček Zásilkovna k dispozici zde: https://www.zasilkovna.cz/pobocky

C/ Jiný dopravce PPL DHL GLS apod..

D/Osobní odběr

Možnost osobního odběru v místě prodávajícího výrobce. Vždy nutná předchzí domluva..

4) Rozpor s kupní smlouvou – obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

5) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Při uplatnění práva odstoupení od kupní smlouvy musí kupující o svém odstoupení písemně informovat prodávajícího.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

Jsou-li spolu se zbožím poskytovány prodávajícím dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k využití práva kupujícího odstoupit od smlouvy pozbývá darovací smlouva účinnosti. V takovém případě je kupující povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i všechny dárky, které mu byly v souvislosti se smlouvou poskytnuty.

6) Mimosoudní řešení sporů

Informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Provozovatel Rostislav Žďárský., sídlem Nad Doly 2135 , 73541 Petřvald, IČ: 75572711,, spis. ., informuje spotřebitele o tom, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů může být Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, 120 00, www.coi.cz."

7) Způsoby úhrady

Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat soubězně s výběrem dopravy.
Předplatba (bankovním převodem) – při výběru této možnosti obdržíte zálohový list se všemi údaji k platbě. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet. Žádáme o uvádění variabilního symbolu, který je číslo objednávky. Předplatba (bankovním převodem) je zdarma.
Dobírka – objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti.
Osobní odběr – platba v hotovosti při osobním odběru. Osobní odběr je zdarma.

Podle zákona o evidenci tržeb řemeslná výroba nespadá do povinnosti vystavit kupujícímu účtenku. Vystavuje jí pouze na požádání.

8) Dodatečné informace

Obchod.vyrobahudebnichnastroju.cz je zázemí pro více výrobců a proto u objednávek s větším počtem zboží než jedna a s volbou různých výrobců je samozřejmostí ,že narústá cena za poštovné.
Každý výrobce realizuje svou zásilku individualně .

Zpracování osobních údajů

1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

2. Pro účely užívání služby Serveru Inzerentem a Zájemcem, zejména vkládání Inzerátů a zprostředkování kontaktu mezi Inzerentem a Zájemcem, je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Inzerenta a Zájemce nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Inzerentem či Zájemcem při užívání Serveru (zejména adresné, popisné a fakturační údaje).

3. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Inzerent a Zájemce užívají služby Serveru, a jejíchž smluvní stranou je Inzerent nebo Zájemce, jako subjekt osobních údajů.

4. V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 2. a 3. Podmínek, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.

5. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli zprávy, obsahující informace o novinkách, které nabízíme.

6. Veškeré informace o vkládaných inzerátech, emailech, telefonech jsou po půl roce od vložení vymazány. Platební údaje a faktury jsou archivovány po dobu tří let.

Správce osobních údajů

Provozovatel Rostislav Žďárský se sídlem Nad Doly 2135, IČO 75572711, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě , oddíl B, vložka , a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete.

Osobní údaje, které zpracováváme automaticky

Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.
Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z našich mobilních aplikací, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení.

Automaticky zpracováváme i cookies.

Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje jsou zpracovány z těchto důvodů:
*v prvé řadě zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vybavili a doručili vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit.
*pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).

Osobní údaje zpracováváme na právních podkladech z důvodu plnění a uzavření smlouvy

Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abyste mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si hodláte skrze náš portál. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, aby vám mohlo být řádně doručeno zakoupené zboží, popř. abychom vám řádně poskytly zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.

Oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies.
Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové a SMS zprávy.

Souhlas

Předávání osobních údajů třetím subjektům

V těchto případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům:
Doručení zboží: vámi zvolený dopravce by vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj. nepředali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

V prvé řadě budeme vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.
V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu.
. Tento nesouhlas můžete snadno vyjádřit tím, že využijete tohoto kontaktního formuláře nebo zavoláte na naš tel. pod číslem +420 775337026
Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).
Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání našich služeb a dále obvykle 5 let po jejich zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl uživatelský účet zrušen či údaje tvořící součást provozních záloh.

Zabezpečení hesel

Na našich webových stránkách,mají hesla pro svůj přístup zřízena pouze inzerující ( prodávající ) výrobci. Přístup k těmto heslům má ják administrátor tak prodejce.

Osobní údaje osob mladší 16-let

Náš internetový obchod není určen pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může náš internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič, nebo poručník).

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

Úprava a doplnění

Můžete nás kdykoli kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře a rádi upravíme nebo doplníme vaše osobní údaje.

Oprava

V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou chybné, nás můžete kontaktovat prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře. Z důvodu urychlení opravy vašich osobních údajů a vašeho komfortu však doporučujeme upravit si své osobní údaje ve svém uživatelském profilu.
Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystavené faktuře. Údaje na faktuře je možné změnit jen pokud jste zboží ještě nepřijal/a a nezaplatil/a.

Přístup (portabilita)

Můžete nás požádat, abychom vám zaslali přehled vašich osobních údajů.
Současně máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se vašich osobních údajů:
Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů
Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů
Kdo, kromě nás, jsou příjemci vašich osobních údajů
Plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy
Zdali máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování
Informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás

Výmaz

Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).
Upozorňujeme, že stěžejní informace o vaší platební kartě nejsou ukládány u naší společnosti, ale u naší platební brány. Proto tato data nelze z naší strany vymazat a je třeba kontaktovat platební bránu, skrze kterou jste platbu prováděli.

S výjimkou případů výše uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:

Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování
Vznesl/a jste námitku proti zpracování os. údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zprac. těchto os. údajů
Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně
Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis
Jedná se os. údaje dětí mladších 16 let

Vznesení námitky

Některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud na vaší straně budou existovat konkrétní důvody, můžete vznést námitku proti zpracovávání těchto vašich osobních údajů. Tuto námitku můžete vznést pomocí kontaktního formuláře.

Omezení zpracování

Pokud
(a) popíráte přesnost vašich osobních údajů,
(b) vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně,
(c) my již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků, nebo pokud jste
(d) vznesl/a námitku dle předchozího bodu, tak máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.
V takovém případě můžeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze s vaším souhlasem (s výjimkou uložení či zálohy předmětných osobních údajů).
Podání stížnosti

Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete přešlapy řešit nejprve s námi. Vždy nás můžete snadno kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře nebo na tel. čísle +420 775337026

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.1.2019, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.obchod.vyrobahudebnichnastroju.cz.

Reklamační řád

Pokud si objednáte na Obchod.vyrobahudebnichnastroju.cz nějaké zboží, má se za to, že touto objednávkou souhlasíte s reklamačním a obchodním řádem na stránkách Vyrobahudebnichnastroju.cz.

Při každé reklamaci je potřeba být v kontaktu s reklamační podporou, aby se zajistil hladký průběh reklamace a nedošlo tím, k prodlužování reklamační lhůty.

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek provozovatele Rostislav Žďárský ., IČ 75572711, se sídlem Nad Doly 3135, Petřvald 73541, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě (dále jen „provozovatel“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného na www.obchod.vyrobahudebnichnastroju.cz.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Vzhledem ktomu, že www.obchod.vyrobahudebnichnastroju.cz je místem kde inzeruje své zboží více výrobců ( dále jen prodejce) , je každý prodejce zodpovědný sám za zboží a zviditelnění potřebných informací pro připad reklamace.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

Pro uplatnění reklamace nepotřebujete záruční list. Vždy Vám postačí účtenka nebo číslo objednávky. Délka záruky u každého zboží je vždy stanovena výrobcem daného hudebního nástroje.

Záruka běží ode dne převzetí zboží po dobu stanovenou na účtence.

V případě vyřízení reklamace výměnou neběží nová záruka na zboží. Pokračuje původní záruka.

Pokud zakoupíte produkt ve stavu nový, je záruka 2 roky na kvalitu materiálu za předpokladu vhodného zacházení.

Pokud zakoupíte produkt ve stavu zánovní, je záruka 12 měsíců.

Pokud zakoupíte produkt ve stavu použité, je záruka na zboží 6 měsíců.

Jestliže produkt kupujete na Firmu, nebo na IČO, pak máte možnost uplatnit vadu pouze v rozsahu měsíců, které jsou vyznačeny na faktuře vydané při odebrání zboží, nebo podle dohodnutých podmínek přímo s výrobcem (musí být písemně sepsáno v kupní smlouvě).

II. Záruka za jakost

Jako doklad o záruce vystavuje vyrobce ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství,číslo objednávky).

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodejce v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodejce zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě.

Lhůta je:

u nového (včetně rozbaleného) zboží 24 měsíců;
u zánovního zboží 12 měsíců (zánovním zbožím se rozumí užívané zboží, které následně prošlo kontrolou našich odborníků a které je takto označeno);
u zboží použitého 6 měsíců (použitým zbožím se rozumí takto označené zboží, které je použité či servisované bez vady, přičemž kompletnost balení nebrání plnému užívání výrobku).

Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později. Délka lhůty v měsících je uvedena u každého zboží v obchodě prodávajícího a je dostatečně vyznačena na dokladu o zakoupení.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

2. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak

Pokud má zboží delší záruku než 24 měsíců, míněno, že byla záruka na dokladu delší než 24 měsíců, prodávající se zavazuje k tomu, po uvedenou dobu provést bezplatnou opravu zboží.

III. Záruční podmínky

1. Kontrola zboží při převzetí
Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.

Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.
Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout, nebo vždy je možné nahlásit na e-mail obchod@vyrobahudebnichnastroju.cz, nebo přes kontaktní formulář . Dále provozovatel v případě převzetí od přepravce doporučuje přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.
Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však provozovateli možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

2. Uplatnění reklamace:

Reklamaci musí kupující uplatnit ve stanovené lhůtě u prodávajícího. Prodávající nemusí být shodný s Provozovatelem.

Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství).
Dále provozovatel doporučuje přiložit kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným způsobem doložit záruku zboží, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.
Taktéž provozovatel doporučuje zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, dobropis).
Stav zboží, ve kterém Kupující předal toto zboží prodávajícímu, bude posouzen v rámci reklamačního řízení.
Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

3. Výluky
Nevhodným skladováním či nevhodným zacházením se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu ):
mechanickým poškozením zboží,
používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
poškozením zboží či jeho části vlivem nevhodného uskladnění apod.,
poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,
použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodejcem výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží

5. Odmítnutí přijetí reklamace
Bude-li reklamace zamítnuta a v případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude oprava účtována dle nákladu na materiál a čas spojený s touto opravou.

Kupující tímto bere na vědomí, že provozovatel neprovádí placené opravy, pouze je zprostředkovává u vyrobců prodávaného zboží, případně zajišťuje s nimi komunikaci, dopravu apod. Provozovatel nenese odpovědnost za provedení opravy.

8.Doba odstranění zavady
Reklamaci včetně odstranění vady prodejce vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se kupujícím– takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a kupující má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

V. Společná ustanovení

Prodejce vydá kupujícímu písemné potvrzení (přijatelná je také mailová komunikace) o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Po vyřízení reklamace prodejce upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, má prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

VII. Závěrečná ustanovení

Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.
Tento Reklamační řád je platný od 1.1.2019.
Tento Reklamační řád je k dispozici jako dokument na www.obchod.vyrobahudebnichnastroju.cz.